•  
    اعضاء

     

     

     محمد پهلوانی قمی

    رییس کمیسیون مشاوران

    mo.pahlevani@gmail.com

     

     

     

     

     

     سمیه نعمتی

    دبیر کمیسیون مشاوران

    s.nemati9697@gmail.com

     

     

     

     

     

     سید محمد حسن توکلی

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

    smh.tavakoli@gmail.com

     

     

     

     

     

    میثم سلطانی

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

    m.soltani@gmail.com

     

     

     

     

     

    محمد حسین ابراهیم پور

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

     ebrahimpoor.mh@gmail.com

     

     

     

     

     

    ابوالفضل نادری

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

     a.naderi@gmail.com

     

     

     

     

     

     فهیمه گلفشان

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

    ef.golfeshan1366@gmail.com

     

     

     

     

     

    فهیمه  حمزه ای

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

    hamzehi.f@gmail.com

     

     

     

     

     

    علی صادقی معین

    عضو اصلی کمیسیون مشاوران

    sadeghimoein100@gmail.com

     

     

     

     

     

    مجتبی فرخی فر

    عضو علی البدل کمیسیون مشاوران

    info@e3tar.ir

     

     

     

     

     

    فاطمه خدایی مهماندار حنیفه

    عضو علی البدل کمیسیون مشاوران

    Fatemehkhodaei@yahoo.com

     
   • محل آگهی شما

    بیست و دومین نمایشگاه الکامپ
    سند تعرفه سال 1398
    فرم ثبت نام فروشگاهی
    فرم ثبت نام اعضاء حقیقی
    مزایای اشخاص حقیقی

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان