1400/08/05  
 
اعضای حقوقی - روزاندیش کویرپیما / جیبرس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LHZiNiy2KfZhtiv2YrYtCDZg9mI2YrYsdm+2YrZhdinIC8g2KzZitio2LHYsw==

نام کامل روزاندیش کویرپیما / جیبرس
کد عضویت 25010139
نام و نام خانوادگی مدیر عامل جواد ادیب
تلفن 02536505281
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
استان قم
شهر قم
آدرس وب سایت https://jibres.ir

اعضای سازمان