1400/07/03  
 
فهرست فروشگاه ها
ردیفکد عضویتنام کاملنام و نام خانوادگی مدیر عاملاستان شهر تاریخ انقضای عضویتوضعیت عضویت
125020071مرکز انفورماتیک پایتختسید مهدی رضوی حائریقمقم1400/11/25
225020174ماشین های اداری امینمحمد امین رشادیقمقم1400/09/10
325020038ماشینهای اداری کیانکیوان یزدان پناهقمقم1400/06/31منقضی شده
425020001سانیان رایانهعلیرضا عزیزیقمقم1400/02/27منقضی شده
525020005طیف سخت افزار قمسید علی اصغر نبوی وشارهقمقم1400/02/23منقضی شده
625020173ماشین‌های اداری نقش نگارسیدمحمدحسین میرصانعیقمقم1400/02/17منقضی شده
725020068نانوسیستم قم سعید فلامرزی ورزنه قمقم1400/02/11منقضی شده
825020043ماشینهای اداری آرایهعلی اصغر زلفی گلقمقم1399/11/01منقضی شده
925020172مرکز تخصصی خدمات نوینمحمد ابراهیم سربازحسینیقمقم1398/12/01منقضی شده
1025020069موبایل سینوامیرحسین رشادیقمقم1398/03/27منقضی شده
1125020070فروشگاه موبایل حامیحامد فروغیقمقم1398/03/27منقضی شده
1225020067محمّدحسین نظریمحمّدحسین نظریقمقم1395/06/31منقضی شده
1325020042ماشینهای اداری سربازحسینیابوالفضل سربازجسینیقمقم1395/06/31منقضی شده
1425020007صدرا سیستم قمعلی اکبر کوهستانیقمقم1394/06/31منقضی شده
1525020041ماشینهای اداری بهنگارجعفر خوشخوتبارقمقم1394/06/31منقضی شده
1625020044کامپیوتر هوشمندرضا صابری موخرقمقم1394/06/31منقضی شده
1725020048ماشینهای اداری پگاحسینعلی سربازحسینیقمقم1394/06/31منقضی شده
1825020061فرزانگان جهانی سازمحمد مالکی نژادقمقم1394/06/31منقضی شده
1925020064آرتمیس رایاناحسان مرادیقمقم1394/06/31منقضی شده
2025020004یاسمن رایانهسید محمد علی اردهالیقمقم1394/06/31منقضی شده